உண்மையான அன்பு

Share/Bookmark

2 ஊக்கங்கள்:

Anonymous said...

sooooooooooooo sad :'(

gragory said...

உண்மையான அன்பு எல்லா இடங்களிலும் கொட்டி கிடக்கிறது. பொறுக்கி எடுக்க நேரம் இல்லாமல் அலைந்து கொண்டுருகிறோம்...