+2 கவிதைகள் - புள்ளி

புள்ளி வைத்தேன்
கோலம் போடுவாயென்று,
ஆனால், அதையே
முற்றுப் புள்ளியாக்கிவிட்டயே!

Share/Bookmark

0 ஊக்கங்கள்: